دانشکده هوافضا دانشگاه مالک اشتر

دانشکده هوافضا دانشگاه مالک اشتر

مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوا فضای مالک اشتر در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه طراحی گردیده است. حجم اصلی مجموعه به صورت تداخل یک مکعب شفاف میانی و یک مکعب بسته در اطراف و منطبق با معماری مدرن روز طراحی گردیده است. مساحت کل بنا بالغ بر ۵۰۰۰ متر مربع میباشد. بال های اطراف که از بیرون به صورت بسته و محدود طراحی شده اند، فضاهای مشترک آموزشی و فضاهای اختصاصی چهار دانشکده ی اصلی مجموعه را در بر میگیرند. باکس شیشه ای میانی در طبقات تحتانی ،همکف اول و دوم به فضاهای کمک آموزشی و عمومی و فضاهای مدیریتی دانشکده ها اختصاص یافته است. دو طبقه فوقانی باکس شیشه ای میانی جهت تعبیه فضای مدیریتی با دسترسی محدود در نظر گرفته شده است.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.